Historia

Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës u themleua me 30.05.2007.

Tetë vite pas themelimit të Doganës së Kosovës, siç njihej atëherë Sherbimi Doganor i UNMIK-ut, me
iniciativë të disa zyrtarëve doganor u themelua Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës ( SPDK).
Si çdo fillim puna në SPDK kishte vështirësitë e veta, por fal angazhimit dhe kombinimit të përvojave në
mes stafit me përvojë shumëvjeqare dhe atyre me më pak përvojë SPDK me hapa shumë të shpejt ka
ecur drejtë një organizimi porfesional duke u bërë zë I fuqishëm I realizimit të të drjetave të punonjëve
njëherit gardian i mbrojtës së drejtave për anëtarësinë e saj dhe punonjësit e Doganës në përgjithësi.

Fillimisht në SPDK të anëtarësuar kanë qenë rreth 65 % e punonjësve të Doganës, por fal punës dhe
përkushtimit të organeve të larta të SPDK-së, rezultateve të pakontestueshem në dobi të punonjëve dhe
anëtarësisë së saj, ajo sot numron mbi 90 % e punonjësve të Doganës anëtarë të SPDK-së.

SPDK tash lirisht mund të thuhet se është mjaft mirë e konsoliduar dhe e strukturuar. Ajo ka krijuar
mekanizma në të gjitha nivelet, duke filluar nga niveli lokal/rajonal deri tek ai qëndror ( Njësi, sektor,
Departament, Drejtori ) .
Krijimi i mekanizmave në të gjitha nivelet ka për qëllim afërisnë me bazën dhe votueist tonë, njohjen e
problemit, trajtimin problematikave dhe sfidave në nivele si dhe përfaqësimin e tyre nga ky nivel në atë
qëndror ashtu siç e kemi edhe moton.

sindikata_