Struktura Organizative

Struktura organizative e Sindikatës se Pavarur te Doganës se Kosovës 2017-2022

ORGANET E SINDIKATËS

Organe të përhershme të Sindikatës janë:
1.1. Kuvendi
1.2. Kryesia
1.3. Kryetari & Nënkryetari & Sekretari
1.4. Komisioni Statutar
1.5. Këshilli Mbikëqyrës.
Kryesia e Sindikatës së Doganës së Kosovës

Kryetari, Nënkryetari, Sekretari
◙ Anëtarët e Kryesisë +4

► Zyrtari ligjor&ekonomik
► Zyrtari komunikues
(brenda dhe jashtë) Kosovës
► Zyrtari për mirëmbajtje të web-faqes, data
bazës dhe sistemit informativ të SPDK-së
► Email adresa: info@spdk-rks.org
► Tel-+383-38240864
Komisioni Statutar
Komisioni Mbikëqyrës
Pesë anëtarë
Tre anëtarë
Kodi 01Drejtoria Zbatimit të Ligjit (DZL):
Kodi 02Drejtoria e Akcizës dhe Procedurave:
Kodi 03Drejtoria e Shërbimeve të Përbashkëta:
Kodi 04Drejtoria Qendrore:
Kodi 05Drejtoria Rajonale Prishtinë:

► ZBD: Prishtina 1-3
► Aeroport
Kodi 06Drejtoria Rajonale Prizren:

►ZBD: Prizren
► PKK.Vermicë
Kodi 07Drejtoria Rajonale Ferizaj:

► ZBD: Ferizaj
► PKK.Hani i Elezit
► ZBD.Hanii Elezit
Kodi 08Drejtoria Rajonale Mitrovicë:

► ZBD: Mitrovicë
► PKK.Bërnjak
► PKK.Jarinje
Kodi 09Drejtoria Rajonale Pejë:

► ZBD: Pejë
► PKK.Kulla
Kodi 10Drejtoria Rajonale Gjilan:

► ZBD: Gjilan
► PKK.Dheu i Bardhë
Kodi 11Drejtoria Rajonale Podujevë:

► ZBD: Podujevë
► PKK.Merdare

Jemi zeri i punonjesve te doganes.

Meso me shume